Το σύστημα rasa

Το RASA επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί διότι υποστηρίζει οποιαδήποτε γλώσσα, και δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα σύστημα βασισμένο σε conversational AI. Το RASA χρησιμοποιείται για την υλοποίηση όλων των σεναρίων χρήσης της ELSA. Μέσω του Natural Language Understanding (NLU), καθορίζει τι θέλει ο χρήστης και συγκεντρώνει καθοριστικές πληροφορίες από τα συμφραζόμενα. Στη συνέχεια επιλέγει την επόμενη καλύτερη απάντηση ή ενέργεια βασισμένη στο ιστορικό της συζήτησης, και επίσης συνδέει το βοηθό με τους χρήστες και με backend συστήματα.