Αρχική υλοποίηση των εφαρμογών

Στα πλαίσια της αρχικής υλοποίησης των εφαρμογών δόθηκε έμφαση στα εξής σενάρια χρήσης:

  • Άμεση επέμβαση/βοήθεια (Emergency)
  • Απομακρυσμένη παρακολούθηση υγείας/πλάνου θεραπείας (remote patient monitoring)
  • Κοινωνική δικτύωση (Social networking)

 

Έτσι, οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν καλύπτουν μέρος των παραπάνω σεναρίων χρήσης.

Αρχικά, υλοποιήθηκε εφαρμογή βιντεοκλήσης, ειδοποίηση της επαφής έκτακτης ανάγκης και η εφαρφμογή eHealthPass, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και εφαρμογές ψυχαγωγίας.