Έρευνα συστημάτων αναγνώρισης και επεξεργασίας φωνής και διαλόγου

Έχοντας σχηματίσει μια εικόνα για τις βασικές απαιτήσεις που καλείται να ικανοποιήσει ένας έξυπνος βοηθός, το επόμενο βήμα στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΣΥΤΗΕΣ ήταν να γίνει μια εκτενής βιβλιογραφική αλλά και εμπορική έρευνα όσον αφορά την εξοικείωση με τη σχετική ορολογία (γλωσσικά & φωνητικά μοντέλα), σχετικές μετρικές, αλλά και εργαλεία αναγνώρισης φωνής.

Μελετήθηκαν εκτενώς περιπτώσεις όπως η Alexa της Amazon, η Siri της Apple, ο Google assistant αλλά και το Cortana Microsoft. Μέσα από τη μεταξύ τους σύγκριση, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για την αρχιτεκτονική και τις λειτουργικότητες που θα πρέπει να εφαρμοστούν στο παρόν έργο, ώστε να παραχθεί ένα επιτυχές αποτέλεσμα.